Pravidla VSLD (Herní řád)

Sportovně technické předpisy (dále jen STP)

1. Řídící orgán soutěže

Čl.1.

Valašská squashová liga družstev - VSLD (dále jen soutěž) je řízena soutěžní komisí (SK), a má vždy 3 členů ve složení

  • Tři zástupci pořadatele
  • Jmenovaný zástupce družstev
  • Zástupce hlavního partnera (sponzora)
 
Čl.2.

Soutěžní komise si vyhrazuje právo doplňovat a upravovat STP při zjištění nových nepředvídaných situací a v případě, že by mohl být poškozen sport nebo ohrožena regulérnost soutěže.

 

Čl.3.

Každé startující družstvo má právo se obrátit na SK při zjištění chyb nebo nedostatků při pořádání soutěže a zároveň každé družstvo může zaslat na SK i připomínky resp. náměty na zkvalitnění soutěže

 

2. Soutěžní řád

2.1. Základní ustanovení

Čl.1.

Do soutěže může přihlásit družstvo každá firma, která současně s přihláškou zašle i soupisku družstva. Soupiska musí obsahovat minimálně 3 hráče. Soupisku je možné v průběhu soutěže doplňovat . Vyřadit ze soupisky je možné pouze hráče, který za družstvo v soutěžním období dosud nenastoupil. Družstvo má povinnost každou změnu soupisky s předstihem (minimálně 48 hodin před zahájením dvojutkání) oznámit písemně SK na oficiální kontaktní emailovou adresu soutěže: palasquash@vpohodeweb.cz.

 

Čl.2.

Každé družstvo se podáním přihlášky zavazuje uhradit účastnický poplatek (startovné), který se použije ke krytí nákladů spojených s organizací soutěže. Účastnický poplatek musí mít každé družstvo uhrazeno nejpozději do svého prvního utkání. SK si vyhrazuje právo družstvo, které včas účastnický poplatek nezaplatí, k soutěži nepřipustit a nahradit jej novým družstvem - náhradníkem. Výše účastnického poplatku stanoví SK vždy před zahájením půlročního cyklu soutěže. V případě odstoupení družstva ze soutěže v jejím průběhu nemá družstvo nárok na vrácení účastnického poplatku. Podáním přihlášky vyjadřuje družstvo souhlas s těmito STP a zavazuje se je dodržovat.

 

Čl.3.

Aktuální výsledky odehraných trojutkání jsou zveřejňovány na oficiálních internetových stránkách soutěže na adrese www.vpohodeweb.cz nejpozději do 48 hod po skončení trojutkání. 

 

Ćl.4.

Jednotlivá ustanovení tohoto soutěžního řádu musí být užívána tak, aby byl zajištěn pořádek v soutěži a její hladký a regulérní průběh a aby se v plné míře uplatnila zásada „O vítězství v utkáních má rozhodovat výsledek na kurtech“.

 

2.2. Organizace soutěže

Čl.1.

Soutěž je organizována jako dlouhodobá soutěž družstev.

 

Čl.2.

Na soupisce družstva může být libovolný počet amatérských hráčů a hráček, kteří jsou pracovníci dané firmy. Mezi pracovníky firem se dále počítají členové statutárních orgánů, i když nejsou v zaměstnaneckém poměru, jednatelé, majitelé. Za družstvo mohou také nastupovat rodinní příslušníci. Za družstvo dále může nastoupit i hráč, který ve firmě, která družstvo přihlásila, nepracuje, ale je obchodním partnerem nebo spolupracovníkem této firmy.

 

Čl. 3.

Družstvo mohou také tvořit členové občanských sdružení, státních organizací, spolků apod.

 

Čl.4.

Soutěže se mohou zúčastnit pouze hráči a hráčky starší osmnácti let. Každý hráč nebo hráčka hraje na vlastní nebezpečí, ke hře se z bezpečnostních důvodů doporučuje použití ochranných squashových brýlí. Za způsobilost ke startu v soutěži po zdravotní stránce zodpovídá každý hráč sám. Soutěž družstev je vyhrazena pouze pro amatérské hráče.

 

2.3 Základní technická ustanovení

Čl.1.

Soutěž se hraje v půlročním cyklu - podzim a jaro. Termín zahájení každé části vyhlašuje SK. Družstva jsou rozdělena do hracích skupin (lig).

 

Čl.2.

Utkání družstev se skládá z 9 zápasů. Termíny dvojutkání zveřejní SK do 3 dnů po vylosování soutěže . Termíny dvojutkání jsou pro zúčastněná družstva závazné. Začátek dvojutkání stanovuje SK (viz příloha rozlosování). Utkání je možné přeložit pouze po dohodě kapitánů všech družstev, které se mají utkání zúčastnit, a kterých by se přeložení týkalo. Utkání je přeloženo okamžikem, kdy SK oficiálně přeložení potvrdí kapitánům. Dohoda mezi kapitány o přeložení dvojutkání musí být uzavřena a zaslána SK nejpozději 72 hodin před původním termínem dvojutkání. Začátky dvojutkání jsou SK stanoveny dle rozpisu.

 

2.4. Hrací řád

Čl.1.

Pořadatelem dvojutkání je vždy družstvo, které je na rozlosování uvedeno jako první (družstvo A).

Kapitáni všech zúčastněných týmů dvojutkání (včetně kapitána pořadatele) jsou povinni předat pořadateli nominaci hráčů figurujících na soupisce družstva k jednotlivým utkáním nejpozději do termínu zahájení utkání. Za družstvo nastupují k zápasu tři hráči seřazení v libovolném pořadí. V případě, že za družstvo nastoupí menší počet hráčů (minimální počet jsou 2 hráči), odpadá dvouhra na pozici č.3.

 

Čl.2.

Pořadatel má povinnost vyplnit zápis o dvojutkání dle předaných nominací hráčů a zahájit dvojutkání dle Čl.4 nejpozději do 15 minut po úředním začátku. Pořadí zápasů určuje příloha pořadí zápasů.

 

Čl.3.

Za družstvo nastupují k zápasu tři hráči . Nedostaví-li se družstvo, jeho zápasy budou automaticky skrečovány a družstvo nezíská do celkového bodování žádný bod. Výsledek takového utkání je 9:0 na zápasy, 27:0 na sety a 297:0 na body. Nastoupí-li družstvo s menším počtem hráčů, příslušné zápasy odpadají a připadají ve prospěch družstva s plným počtem hráčů. Nastoupí-li obě družstva k zápasu nekompletní a po odehrání (případně skrečování ) všech možných zápasů nedosáhlo ani jedno družstvo potřebný počet vyhraných zápasů k vítězství v utkání, rozhodne o vítězství v utkání vyšší počet vyhraných setů, případně bodů. V případě rovnosti i podle těchto kriterií rozhoduje zápas nejvýše nasazených hráčů (hráčů na kurtu č.1).

 

Čl.4.

Každé družstvo má svého vedoucího - kapitána, který je jediným partnerem pro jednání s pořadatelem utkání. Pokud není kapitán přítomen, přebírá tuto úlohu nejvýše nasazený hráč. Družstvo má dále povinnost dostavit se do místa utkání včas a předat pořadateli nominaci svých hráčů a odehrát dvojutkání.

 

Čl.5.

Zápasy squash se hrají na tři vítězné sety (do 11 bodů beze ztrát) dle pravidel WSF. O každém zápase se pořizuje zápis na předepsaném tiskopise. Vítěz celého utkání se určuje podle většího počtu vyhraných zápasů, popřípadě rozdílu setů či bodů. Jednotlivá utkání počítá (zapisuje) a rozhoduje vždy vybraný hráč.

 

Čl.6.

Bodový zisk družstva do soutěže družstev

Výsledek Bodů Poznámka
9:0 a 8:1 6 taktéž pro výhru 4:0, pokud družstva přijedou ve 2 hráčích
7:2 a 6:3 5 taktéž pro výhru 3:1, pokud družstva přijedou ve 2 hráčích
5:4 4 taktéž pro výhru 2:2, pokud družstva přijedou ve 2 hráčích
4:5 3 taktéž pro prohru 2:2, pokud družstva přijedou ve 2 hráčích
3:6 a 2:7 2 taktéž pro prohru 1:3, pokud družstva přijedou ve 2 hráčích
1:8 a 0:9 1 taktéž pro prohru 0:4, pokud družstva přijedou ve 2 hráčích
kontumace 0  

 

Čl.7.

O pořadí v tabulce družstev rozhoduje v uvedeném pořadí:

  1. větší počet získaných bodů
  2. větší počet vyhraných zápasů
  3. větší rozdíl počtu vyhraných a prohraných setů
  4. větší rozdíl počtu vyhraných a prohraných míčů

V případě rovností všech výše uvedených kritérií rozhoduje o pořadí tabulka výsledků vzájemných utkání dvou nebo více družstev, která dosáhla rovnosti. Tabulka je bodově hodnocena podle současně platného systému soutěží družstev.

 

Čl.8.

O každém dvojutkání pořizuje pořadatel zápis na předepsaném tiskopise. Zápis musí být vyplněn ve všech rubrikách a podepsán kapitány zúčastněných družstev. Každý kapitán družstva má právo v případě pochybení pořadatele nebo neregulérnosti dvojutkání vyjádřit své stanovisko v příloze zápisu o utkání. Pořadatel má povinnost úplný zápis o tomto dvojutkání předat na recepci squashcentra.

 

Čl. 9.

Po odehrání základní části závěrečný jednodenní turnaj všech týmů systémem play off ( termín viz příloha rozlosování), ve kterém se bude hrát až do konečného pořadí 1 – 5. V KO. systému se utkají týmy podle konéčné tabulky po základní části. A to : 1.- 3.místo- volný postup, 4. místo x 5. místo.Pak 1.místo x vítěz 4 x 5, 2.místo x 3.místo, o 3 místo a finále.

 

Kalendář akcí

Fair play turnaj školní mládeže

23.06.2016 13:44
Fair play turnaj skolni mladeze 23.06.2016 Ve dnech  1.-15.6.2016 se uskutečnil turnaj pro školní mládež. Turnaj proběhl v prostorách Squashe v pohodě v uvedených dnech v dopoledních hodinách. Cílem turnaje bylo založení kroužků squashe při školních sportovních klubech. Turnaje se...

Fair play turnaj skolni mladeze

15.06.2015 00:00
Fair play turnaj skolni mladeze 15.06.2015 Ve dnech  25.-29.5. a 1.-5.6.2015 se uskutečnil turnaj pro školní mládež. Turnaj proběhl v prostorách Squashe v pohodě v uvedených dnech v dopoledních hodinách. Cílem turnaje bylo založení kroužků squashe při školních sportovních klubech....

Turnaj neregistrovaných hráčů v neděli 15.2. 2015

10.02.2015 16:48
Dne 15.2 v 10:00 (prezentace 8:30-9:30) se ve Squashi v Pohodě uskuteční turnaj neregistrovaných hráčů, všichni kdo nevlastní registračku jsou srdečně zvání zahrát si s ruznými soupeři a zjistit svoji herní úroveň. Systém turnaje bude nastaven podle počtu hráčů, garantovány minimálně 3 zápasy....

Fair play turnaj skolni mladeze

16.11.2014 16:42
Ve dnech  20. – 24. 10., 3. – 5. 11. a 10. – 12. 11. 2014 se uskutečnil turnaj pro školní mládež. Turnaj proběhl v prostorách Squashe v pohodě v uvedených dnech v dopoledních hodinách. Cílem turnaje bylo založení kroužků squashe při školních sportovních klubech. Turnaje se zůčastnily děti ze...

10.kolo VSLD 2014

26.03.2014 17:00
  8. kolo Valašské squashové ligy družstev. Hrají týmy: Exodus, Rozváděče Vsetín Více info zde.  

9.kolo VSLD 2014

25.03.2014 17:00
  8. kolo Valašské squashové ligy družstev. Hrají týmy: Avis Squash Team, Vráblík Více info zde.  

8.kolo VSLD 2014

19.03.2014 19:00
  8. kolo Valašské squashové ligy družstev. Hrají týmy: Vráblík, Rozvaděče Vsetín Více info zde.  

7.kolo VSLD 2014

18.03.2014 17:00
  7. kolo Valašské squashové ligy družstev. Hrají týmy: Austin Detonator, Exodus Více info zde.  

6.kolo VSLD 2014

12.03.2014 17:00
  6. kolo Valašské squashové ligy družstev. Hrají týmy: Avis Squash Team, Rozváděče Vsetín Více info zde.  

5.kolo VSLD 2014

11.03.2014 17:00
  5. kolo Valašské squashové ligy družstev. Hrají týmy: Austin Detonator, Vráblík Více info zde.  
1 | 2 >>

Novinky

VSLD: Finále – playoff VSLD

20.06.2013 17:54
  V sobotu 8.6.2013 proběhl finálový turnaj VSLD neregistrovaných hráčů.   Vítěz základní části Exodus měl ve čtvrtfinále volno. V prvním čtvrtfinále zvítězil Hirschmann 2:1 na zápasy nad MEZ Pohony, když bylo rozhodnuto již po utkání dvojek a trojek, a tak si Hirschmann mohl dovolit...

VSLD: Fotky z finálového turnaje

10.06.2013 21:15
  "Něco málo" fotek z finálového turnaje lze nalézt ve fotogalerii zde    
1 | 2 | 3 | 4 >>